Splošna določila

Splošni pogoji in navodila za foto izlete / delavnice / tečaje so sestavni del prijavnice, ki jo skleneta:


4EVERLIFENET, Derčeva ulica 35, Ljubljana - za fotografske izlete
STUDIO KREATOR, Tržaška cesta 2, Ljubljana - za fotografske delavnice in tečaje
(v nadaljevanju organizator)

in
potnik, ki se prijavlja na posamezni izlet, delavnico ali tečaj

V primeru, da je v posameznem programu določeno drugače, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu. V primeru rezervacije in prijave po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je preko spleta oddal prijavo za posamezni izlet ali storitev. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila prijavo in izvedla plačilo izleta ali druge storitve PHOTO TRAVEL in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


I. Cene

Cene so določene s programom izletov, delavnic, tečajev in veljajo od dneva objave posameznih programov.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene programa najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, organizator pa potniku povrne vplačani znesek.
Organizator lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru nastopamo zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem oziroma v tujini.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

II. STORITVE, VŠTETE V CENI

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi.

III. Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, zavarovanje Coris, stroški odpovedi itd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila, zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače.
V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, kjer jih tudi doplača.
Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu določeno drugače.
Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji izleta v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

IV. Prijava

Potnik se za vse storitve PHOTO TRAVEL, ki jih organizira 4EVERLIFENET ali STUDIO KREATOR prijavi po spletu ali preko obrazca »Prijavnica za foto izlet« (samo izleti). Potnik prejme predračun in plača 30% akontacije ob prijavi na foto izlet, ostalo najmanj teden dni pred izletom. Fotografske delavnice in tečaje potnik plača po prijavi in prejemu predračuna v celoti. Prijava potnika je zavezujoča po plačilu akontacije ali celotnega zneska in od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. (IX. točka Splošnih pogojev).

V. Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo na transakcijski račun organizatorja.
Potnik ob prijavi plača stroške rezervacije oziroma znesek za do tega trenutka opravljene storitve. Stroški rezervacije znašajo 30 % cene aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik najmanj 7 dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in organizator ravna po določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.
Pravočasno in pravilno plačani stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem foto izletu, delavnici ali tečaju.

VI. Odstopnina

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati program, lahko plača riziko odpovedi, ki znaša 5 % cene programa in jo je potrebno plačati ob prijavi. Tako zavarovalnica potniku v primeru neudeležbe potovanja vrne vplačani znesek v naslednjih primerih:
- uradni poziv,
- nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje,
- nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja ožjih svojcev (zakonec, starši, otroci), ki potniku onemogočajo potovanje.
Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega dokazila najkasneje v roku petih dni od dneva, ko je nastopil vzrok za odpoved programa.
V primeru, da je potnik pred začetkom programa plačal odstopnino, nato pa pred odhodom potovanje odpovedal, dobi povrnjen vplačani znesek v celoti.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

VII. Odpoved ali sprememba programa s strani organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odpove izlet / delavnico / tečaj ali spremeni njihov program. Organizator mora to storiti najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom ali dogodkom, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.
Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:
- za foto izlete najmanj 7 udeležencev,
- za foto delavnice in tečaje najmanj 5 udeležencev

V primerih ko organizator izrecno pisno jamči izlet / delavnico / tečaj, le tega ne more odpovedati.
Organizator si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti. O tem mora nemudoma obvestiti vse prijavljene osebe.

V primeru, da organizator odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene izleta / delavnice / tečaja.


VIII. Potnikova odpoved ali sprememba programa

Potnik ima pravico, da pisno odpove izlet, kamor se je prijavil. V tem primeru ima organizator pravico do povračila stroškov odpovedi, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:
- do 15 dni pred odhodom administrativni stroški 20 % cene,
- do 10 dni pred odhodom 30 % cene,
- 7-1 dni pred odhodom 50 % cene,
- na dan odhoda in po odhodu 100% cene.
V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

IX. Obvestilo pred odhodom

Za vse foto izlete / delavnice / tečaje udeleženec prejme obvestilo, ki vsebuje dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program.

X. Reklamacije oziroma pritožbe

Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve. Potnik mora v najkrajšem možnem času izvajalcu storitev oziroma predstavniku organizatorja ustno ali pisno sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem programa opazi na kraju samem.

XI. Uporaba podatkov

Organizator vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Šteje se, da potnik s prijavo in plačilom pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Photo Travel.V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

XII. Potni dokumenti

Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in organizator za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik mora ob prijavi oziroma do roka, ki je naveden v programu, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države, v katero potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna organizator tako, kot da je potnik program odpovedal.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih foto izleta, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.

XIII. Izguba dokumentov

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika organizatorja.
V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega foto izleta.

XIV. Prtljaga

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

XIV. Kategorizacija nastanitvenih objektov

Kategorizacije nastanitvenih objektov navedene v programih so označene z številom zvezdic oziroma kategorijo objektov.
Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po predpisih države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s organizatorja, zato zanje ne odgovarja

XVII. Posamezna nastanitev v dvoposteljni sobi

V primeru posamezne prijave za nastanitev v dvoposteljni sobi, lahko potnik prepusti organizatorju da se le-ta potrudi najti potnika, s katerim bo delil sobo oziroma, ki je pripravljen z njim deliti sobo. Potniki, ki želijo enoposteljno sobo, morajo izvesti doplačilo za to storitev ob prijavi. V nasprotnem primeru si bo moral sobo deliti. Doplačilo enoposteljne sobe je v nekaterih primerih mogoča tudi na licu mesta ob prihodu v hotel.

XVIII. Končna določila


Vse cene fotografskih izletov so končne in ne vsebujejo davka na dodano vrednost. V vseh cenah iz ponudbe foto delavnic in tečajev PHOTO TRAVEL je že DDV že vključen v ceno.

 

 

 

V primeru spora je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.
Ti Splošni pogoji veljajo za vse prijave, sklenjene od dneva objave Splošnih pogojev.

Ljubljana, 25.5. 2013

Studio Kreator d.o.o. / Organizacija izletov: 4EVERLIFENET TOURS, Derčeva 35, 1000 LJUBLJANA